Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Luna Ilena Spirit & Stones en op alle met Luna Ilena Spirit & Stones aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Luna Ilena Spirit & Stones is ingestemd.

1.5 Onder “Koper” wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Luna Ilena Spirit & Stones in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 Luna Ilena Spirit & Stones behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Luna Ilena Spirit & Stones en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 Luna Ilena Spirit & Stones is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

 1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Luna Ilena Spirit & Stones is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: – de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; – de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Luna Ilena Spirit & Stones via elektronische weg is verzonden en door Luna Ilena Spirit & Stones is ontvangen.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden en per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.

2.5 Koper en Luna Ilena Spirit & Stones komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Luna Ilena Spirit & Stones zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.

2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Luna Ilena Spirit & Stones garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 1. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en vallen buiten de BTW regeling.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder, nieuwsbrief of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Luna Ilena Spirit & Stones in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft verteld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Luna Ilena Spirit & Stones worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn gratis vanaf een besteding van 50 euro. De bezorgkosten onder de 50 euro staat op vermeld op de internetsite.

 1. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

 • iDEAL
 • CreditCard
 • Paypal
 • Bancontact

Luna Ilena Spirit & Stones kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2 In het geval door Luna Ilena Spirit & Stones een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

 1. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden, na betaling, zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Luna Ilena Spirit & Stones ernaar om na betaling van de bestelling binnen 3 werkdagen op bijbehorende afleveradres af te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Luna Ilena Spirit & Stones kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of via haar vestigingen of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per email of telefonisch worden gemeld. Eventueel kan er een specifiek product voor een koper worden besteld bij de groothandel. Dit product kan tevens niet meer worden geretourneerd.

5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

 1. Retourneren en Recht van ontbinding

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De Koper kan het artikel retourneren en krijgt zijn/haar geld terug. Voor overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een Recht van Ontbinding uit te oefenen binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering van het product in kwestie. Geopende en gebruikte producten kunnen niet worden geretourneerd (sprays, oliën, rollers en tincturen). De producten kunnen worden geretourneerd aan Luna Ilena Spirit & Stones, Trasmolenlaan 12, 3447GZ Woerden. De verzendkosten voor retourneren komt voor rekening van de Koper.

6.2 Indien de consument-Koper van het Recht van Ontbinding zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Luna Ilena Spirit & Stones zorg voor terugbetaling binnen veertien (14) kalenderdagen van het door de consument-Koper betaalde.

 1. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Clear & Conscious is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 1. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door Luna Ilena Spirit & Stones geleverde producten gelden de algemene garantievoorwaarden.

8.2 Luna Ilena Spirit & Stones is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Luna Ilena Spirit & Stones is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3 Indien Luna Ilena Spirit & Stones, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt of voor zover het door Luna Ilena Spirit & Stones verzekering hieromtrent wordt vergoed.

8.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die Luna Ilena Spirit & Stones aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

8.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Luna Ilena Spirit & Stones behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

8.6 De Koper is gehouden Luna Ilena Spirit & Stones te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Luna Ilena Spirit & Stones mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

8.7 Het is mogelijk dat Luna Ilena Spirit & Stones op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Luna Ilena Spirit & Stones is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

8.8 Bij medicijngebruik, zwangerschap, gebruik bij kinderen, borstvoeding of medische behandeling, is de koper zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de producten. Bij zojuist genoemde gevallen is het aan de koper om vóór het gebruik van de producten eerst een (huis)arts of deskundige te raadplegen. 8.9 De producten van Luna Ilena Spirit & Stones zijn niet bedoeld ter vervanging van medicijngebruik. Bij ziekte of psychische problemen dient de koper eerst contact te zoeken met een (huis)arts. De producten van Luna Ilena Spirit & Stones kunnen worden gezien als holistische ondersteuning, maar niet als vervanging van reguliere geneeskunde en/of behandeling. De koper dient voor het gebruik van de producten eerst de algemene beschrijving met waarschuwingen gelezen te hebben. Luna Ilena Spirit & Stones kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor ziekte, bijwerkingen of klachten. Het gebruik van de producten of het opvolgen van adviezen is ten alle tijden op eigen risico.

 1. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Luna Ilena Spirit & Stones niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer doch niet enkel en alleen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 1. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Luna Ilena Spirit & Stones, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen rechten op databanken , of andere voortbrengselen, alsmede -alsdan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Luna Ilena Spirit & Stones, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 1. Persoonsgegevens

11.1 Luna Ilena Spirit & Stones zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement. 11.2 Luna Ilena Spirit & Stones neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Luna Ilena Spirit & Stones of overeenkomsten gesloten met Luna Ilena Spirit & Stones worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

 1. Diversen

13.1
Luna Ilena Spirit & Stones is gevestigd te Woerden (Trasmolenlaan 12 3447GZ).
KvK nummer: 83450564 Beheerder: Ilona Pfaff

Neem contact op via: ilona@lunailena.nl

13.2 De website en alle gerelateerde onderdelen daarvan zijn eigendom van Luna Ilena Spirit & Stones. Het is niet toegestaan om informatie van de site te kopiëren en te gebruiken voor zowel persoonlijke en/of commerciële doeleinden.